Voldoende goed opgeleid personeel blijft een grote uitdaging voor de logistieke sector.

gepubliceerd: 12-10-2018

De sector biedt carrièrekansen aan huidig en toekomstig personeel!

Het vervolg op het arbeidsmarktonderzoek van Panteia uit 2016, de arbeidsmarktmonitor 2018, laat zien dat er een onverminderde vraag naar logistiek personeel blijft, zelfs als het tempo van economische groei afvlakt. De sector blijft aantrekkelijk voor studenten en werkzoekenden. Anders dan veel andere sectoren biedt ze niet alleen nu goede kansen op een vaste baan, maar dat blijft ook zo.

Het logistiek onderwijs wint terrein maar dekt niet de behoefte van de arbeidsmarkt

In de komende periode 2017-2022 stromen er al 9% meer HBO- en WO-gediplomeerden in de logistiek in, maar die stijging is onvoldoende. Ook is die stijging  vooral bij de universiteiten aan te treffen. Een lichte stijging van de HBO-instroom komt vooral doordat er minder uitval uit de opleiding wordt verwacht. De instroom in het HBO blijft echter op hetzelfde peil, terwijl er wee jaar geleden nog een groei werd verwacht. Focus op behoud van studenten door opleidingen blijft daarmee noodzakelijk. Op MBO-niveau wordt een toename van de instroom verwacht.

Het beeld voor alle hogere logistieke beroepen is niet gelijk

De perspectieven op de arbeidsmarkt voor logistiek afgestudeerden verschillen. Tegenover de grote tekorten aan personeel en daardoor goede kansen van hbo’ers en academici staan perspectieven voor mbo’ers die op termijn wat afnemen. Daarbij is trouwens sprake van verschillen tussen de MBO-afstudeerrichtingen. Veel vraag is en blijft er naar werkvoorbereiders/planners en in iets minder mate naar inklaringsagenten en expediteurs. De kansen voor afgestudeerde logistiek managers op een management functie en voor logistiek vakexperts zijn daarentegen veel minder florissant en ook afgenomen ten opzichte van het onderzoek in 2016. De kansen op een logistieke baan bij de overheid en voor inklaringsagenten nemen juist toe.

Vooral de vergrijzing van het huidige personeel bepaalt hoe de kansen op een baan zich voor verschillende logistieke opleidingen ontwikkelen. Voor logistici bij de overheid zijn ze redelijk en voor alle andere logistieke beroepen zijn ze positief. Op hbo-niveau is alleen de prognose voor dekofficieren en loodsen aan de negatieve kant. Op WO-niveau zijn er geen kansen die minder zijn dan redelijk.

De vraag naar personeel en daarmee het arbeidsmarktperspectief blijft hoog

Het aantal vacatures voor logistiek niveau blijft de komende vijf jaar op hetzelfde hoge niveau van zo’n 34.400 vacatures per jaar. Dat het niet verder stijgt, komt doordat werkgevers meer moeite doen om het eigen personeel vast te houden.

Het perspectief op een baan in de logistiek op HBO- en WO-niveau blijft daardoor goed tot zeer goed. Ook na de verwachte omslag in de economie blijft het perspectief goed en zal er veel vraag zijn naar hoger opgeleiden.

Het totaal aantal hogere logistieke banen neemt toe: van ongeveer 271.100 in 2017 naar ongeveer 287.600 in 2022. Deze gemiddelde banengroei van 1,2 procent per jaar hangt enerzijds samen met de sectorontwikkeling en anderzijds met verschuivingen die optreden als gevolg van upgrading van functies en ICT-ontwikkelingen. Werkgevers vragen meer vaardigheden en een hogere opleiding van hun personeel. Ook wordt er meer gevraagd van hun sociale vaardigheden.

Focus vanuit de topsector

Vanuit de Topsector en de Human Capital Tafel Logistiek blijft er de komende jaren extra aandacht voor meer instroom, doorstroom en zij-instroom van personeel. Door gerichte imagocampagnes en programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs wordt de jonge generatie enthousiast gemaakt voor de mogelijkheden die de sector biedt. Door de triple helix van onderwijs, overheid en bedrijfsleven wordt nauw samengewerkt. In nieuwe en wisselende publiek-private samenwerkingsverbanden zoeken deze partijen naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Er wordt gestuurd op profilering van de logistieke speerpunten in onderzoek en onderwijs. Daarnaast mikt de Human Capital Tafel op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het verder bouwen aan een innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur via o.a. het Kennis Distributie Centrum Logistiek en door focus op continue ontwikkeling van personeel door inzet van learning communities. Door extra focus op kennisdeling en kennisverspreiding, vooral ook naar het mkb, vindt er succesvolle kennisdeling plaats die innovaties in de sector aanjaagt. Daarbij hoort ook een Roadmap met projecten en maatregelen om maatschappelijke (sociale) innovatie beter te laten renderen en technologische innovaties een grotere kans van slagen te geven.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot mw. drs. Yolande de Heus, Programma Manager Human Capital Topsector Logistiek: yolande.deheus@topsectorlogistiek.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00