Wsw-statistiek

In het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen de gelegenheid geboden om onder aangepaste omstandigheden betaald werk te verrichten. In Nederland zijn (eind 2014) ruim 100.000 mensen werkzaam in de Wsw. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid heeft behoefte aan beleidsinformatie over de volumeontwikkeling en de Wsw-populatie. Daartoe is de zogenaamde Wsw-statistiek opgezet. Panteia voert sinds 2000 de Wsw-statistiek uit bij gemeenten en WGR-verbanden.

Het project bevat: een integrale, halfjaarlijkse gegevensverzameling bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties,  gegevens en kenmerken van alle Wsw-deelnemers op persoonsniveau,  controle, correctie en beheer van de gegevens voor statistische doeleinden, analyse en rapportage op basis van de gegevens. Ter ondersteuning van het project is een helpdesk en internetsite ingericht waar gemeenten en Wsw-organisaties terecht kunnen met vragen. Meer informatie over de Wsw-statistiek kunt u vinden op de website http://wsw.onderzoek.nl

De WSW wordt vanaf 2015 geleidelijk afgebouwd. Er vindt geen instroom meer plaats en potentiële SW-ers zullen via de nieuwe participatiewet een ander traject volgen en SW-ers die op 1 januari 2015 nog in de WSW zaten zullen daarin blijven tot zij op de reguliere wijze uitstromen of hun WSW indicatie verliezen.

 

Het macro budget voor de WSW wordt vanaf 2015 verdeeld over de gemeenten. Daartoe wordt een verdeelmodel gehanteerd dat gebaseerd is op het aantal SW-ers, dat naar verwachting op enig moment nog in de WSW zit. Deze verwachting wordt berekend met behulp van survival functies, waaruit blijfkansen voortvloeien. Deze blijfkansen zijn afhankelijk gesteld van leeftijd en geslacht, waarbij gebruik is gemaakt van de Kaplan Meier schatter.

 

De vraag is in hoeverre de door het model berekende aantallen SW-ers per gemeente overeenkomen met de werkelijke aantallen. Vanaf 2017 wordt dit jaarlijks onderzocht en wordt bekeken of het model aanpassingen behoeft.

 

Het eerste onderzoek naar de confrontatie van ramingen en realisaties is uitgevoerd in 2017 en gaat in op de verschillen voor de jaargangen 2014/2015 en 2015/2016. In 2018 is een tweede rapportage opgesteld die betrekking heeft op jaargangen 2016/2017. 

 

Zie hieronder de rapportages van 2017 en 2018.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00