Doorstroming vrouwen naar de subtop: it takes two to tango

Er zijn signalen dat het percentage vrouwen in raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) achterblijft. Daarnaast is de kweekvijver voor topvrouwen kleiner geworden. Hierdoor blijft potentieel vrouwelijk talent onbenut. Deze constatering maakt de urgentie van aandacht voor de doorstroming van vrouwen naar de subtop zichtbaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Panteia en La Red gevraagd onderzoek naar de doorstroming van vrouwen naar de subtop uit te voeren.

 

Om de doorstroming van vrouwen naar de subtop te bevorderen, zullen beide partijen – organisaties én vrouwen – moeten leren hoe zij dit spel sámen moeten spelen. Organisaties moeten een context creëren waarin de doorstroming van vrouwen wordt gefaciliteerd, zodat vrouwen de ruimte krijgen en ook daadwerkelijk (kunnen) nemen om door te groeien. Oftewel: it takes two to tango.

 Aanbevelingen voor organisaties: 6 randvoorwaarden voor een effectieve aanpak

  1. Organisaties moeten inzicht hebben in het probleemmechanisme dat er binnen hun organisatie of divisie voor zorgt dat de doorstroming van vrouwen naar de subtop hapert. Hierbij kan de toepassing van datagedreven HR-beleid helpen, omdat HR-beslissingen dan kunnen worden onderbouwd met data over (m/v verdeling binnen het) personeel en HR-processen.
  2. Diversiteitsbeleid moet een samenhangend geheel van maatregelen en instrumenten vormen waardoor gender diversiteit in de organisatiecultuur en in beleid raakt verankerd.
  3. Het kunnen combineren van werk en zorgtaken is een voorwaarde om doorstroming van vrouwen te bevorderen. Dit vereist een gendersensitief verlofbeleid.
  4. Organisaties moeten zich bewust zijn van de rol van gender bias tijdens selectiemomenten en moeten maatregelen nemen om de invloed van gender bias te beperken.
  5. Er dienen streefcijfers te worden geformuleerd op verschillende niveaus binnen de organisatie zodat bestuurders en managers verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het resultaat.
  6. Topbestuurders moeten zich committeren aan gender diversiteit en rekenschap afleggen over het al dan niet behaalde resultaat omtrent targets op dit vlak.

Aanbevelingen voor de overheid

  • Streefcijfers voor de subtop en verantwoording verplichten

Het formuleren van streefcijfers voor de subtop en de lagen hieronder is weliswaar vrijblijvender dan quota, maar kan een aanjaagfunctie vervullen; het stimuleert organisaties het aandeel vrouwen in de subtop in de eigen organisatie inzichtelijk te maken en managers verantwoordelijk te houden voor het resultaat binnen hun divisie of business unit.

  • Agenderen & goede voorbeelden aandragen

Het belang van genderdiversiteit is niet in iedere organisatie doorgedrongen. Hierdoor blijft veel potentieel onbenut. De overheid kan hierbij een agenderende rol vervullen; enerzijds door het belang van genderdiversiteit voor het voetlicht te blijven brengen en anderzijds door zogenoemde ‘goede voorbeelden’ toegankelijk te maken voor organisaties, vrouwennetwerken te stimuleren en bijeenkomsten te organiseren waar bestuurders en managers (m/v) elkaar ontmoeten en ervaringen over effectieve beleidsinstrumenten en programma’s kunnen uitwisselen.

  • Vaderschapsverlof

Het goed kunnen combineren van werk- en zorgtaken door zowel de vrouw áls haar partner is een belangrijke randvoorwaarde voor vrouwen om ambities te kunnen vormen en realiseren. Een manier om dit te realiseren is door vanuit overheidswege (ruimere) vaderschapsverlofregelingen in te voeren. Er ligt echter ook een verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om (ruimere) vaderschapsverlofregelingen in te voeren. Desalniettemin zou de overheid het debat over vaderschapsverlof (blijvend) kunnen agenderen en aanjagen.

Op basis van gegevens uit de bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016 zijn best practices geselecteerd. Deze geven inzicht in wat werkt binnen grote vennootschappen en organisaties die een evenwichtige verdeling hebben bereikt in de RvB en/of RvC. Bekijk de best practies op www.topvrouwen.nl/best-practices.

U kunt het volledige rapport hier downloaden. 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00