Onderzoek Evaluatie Pilot Schuldhulpverlening (Ombudsman Metropool Amsterdam)

Er lijken structurele barrières te bestaan die ervoor zorgen dat mensen met schulden niet tijdig worden geholpen en hun situatie verder verslechtert.

 

Zo ontbreekt vaak een totaalbeeld van de schulden die er zijn binnen een huishouden. Ook de onsamenhangende incasso’s van de overheid vormen een belangrijke barrière in het leven van mensen met schulden. Er komen regelmatig klachten binnen bij de Ombudsman over (de toegang tot) schuldhulpverlening. Daarom heeft de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam, op verzoek van het CAK, besloten actief over dit onderwerp mee te denken en een actieonderzoek te starten in de vorm van een pilot. Met de nieuwe aanpak in de pilot – die erop is gericht om mensen met betalingsachterstanden intensief, proactief en outreachend te benaderen – hopen de Ombudsman, het CAK en de Amsterdamse schuldhulpverlening een doorbraak te kunnen realiseren in de aanpak van mensen met schulden. Binnen deze pilot bundelen de Ombudsman, het CAK en de Amsterdamse schuldhulpverlening hun krachten en slaan hun handen ineen.

Kern van de pilot en het actieonderzoek van het CAK, de Amsterdamse schuldhulpverlening en de Ombudsman is om barrières weg te nemen, nieuwe werkwijzen te introduceren en oplossingen te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. De pilot heeft een organisch en lerend karakter; de aanpak is vooraf niet strak ingekaderd, oplossingen komende gaande weg tot stand door voortdurend te reflecteren op datgene wat hulpverleners doen en tegenkomen. De leefwereld van zowel schuldenaren als professionals is niet alleen het startpunt van het actieonderzoek maar tevens het tussenstation en eindpunt. Oftewel; het actieonderzoek sluit nauw aan bij de weerbarstige leefwereld van schuldenaren en biedt professionals de ruimte en autonomie om op basis van hun professionele ervaring en expertise passende hulpverlening te bieden.

De aanpak onderscheidt zich van bestaande werkwijzen, interventies en aanpakken doordat mensen met betalingsachterstanden nóg eerder, proactiever en intensiever worden benaderd. Binnen de aanpak identificeren professionals waar het spaak loopt binnen een huishouden en doen zij datgene wat nodig is om de barrières weg te nemen. Schuldenaren worden – zo is de verwachting – sneller en beter geholpen, waarmee op termijn ‘publieke waarde’ wordt gecreëerd op het gebied van welzijn, zelfredzaamheid en efficiency. De aanpak beoogt met de integrale benadering niet alleen meerwaarde te creëren op het gebied van schulden maar ook binnen andere leefdomeinen.

Eén van de aspecten van het actieonderzoek dat de Amsterdamse Ombudsman uitvoert is het (wetenschappelijk) onderbouwen van de werkwijzen binnen de aanpak. Panteia voert daarom in opdracht van de Amsterdamse Ombudsman een onderzoek uit dat inzichtelijk maakt wat de meerwaarde is van deze intensieve, outreachende en vroegsignalerende aanpak. Om zowel de meerwaarde van de pilotaanpak alsmede de kosten als de baten van de pilotaanpak inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van de effectencalculator. Centraal staat wat er speelt in het leven van de cliënt, welke ondersteuning nodig is, en wat de kosten van deze ondersteuning zijn. De methodiek onderscheidt zich van andere evaluaties omdat deze wordt opgebouwd uit echte cases, uitgevoerd wordt door directe betrokkenen (waaronder de cliënt zelf), en financiële gevolgen inzichtelijk maakt.

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00