Panteia ontwikkelt een visie voor duurzaam goederenvervoer in de provincie Flevoland

gepubliceerd: 11-10-2018

Duurzaam goederenvervoer staat bij vele partijen in en rondom de transportsector hoog in de agenda, zeker sinds het Parijs-akkoord van 2015.

Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheden voor het verlagen van broeikasgasemissies (CO2) door alternatieve brandstoffen en alternatieve aandrijflijnen, maar ook aan de impact van de congestieproblemen op de weg.

Naar aanleiding van een door Panteia geschreven rapport over de “maatschappelijke en economische impact van een beperking van de schutlengte van sluizen”, hebben Provinciale Staten van Flevoland aan het dagelijks bestuur gevraagd om een visie op duurzaam goederenvervoer op te gaan stellen. De visie zal ingaan op alle modaliteiten, niet alleen water, maar ook vooral weg en daarnaast rail en lucht en de verbindingen daartussen (multimodaliteit).In de visie zullen de belangrijkste trends in de goederensector worden geschetst, in het nationale en Europese beleid en de gevolgen daarvan voor het provinciale vervoersnetwerk, waaronder ook de inbedding in het rijkswegennet en de knelpunten en kansen die zich in dat netwerk voordoen voor de bereikbaarheid van Flevoland voor de goederenvervoersector.

Panteia maakt voor de provincie Flevoland een zogenaamde ‘foto’ van de goederenvervoersector, waarbij ingegaan wordt op de betekenis van de sector voor de provincie. Ook worden trends, ontwikkelingen en beleidslijnen vanuit Europa en de Rijksoverheid benoemd, en deze vergeleken met het huidige beleid van de provincie. Zo maken we inzichtelijk op welke vlakken het beleid bijgesteld of nog ontwikkeld moeten worden. We gaan in oktober met de transportsector in gesprek over de kansen en bedreigingen op het gebied van duurzaamheid. Uiteindelijk leveren we in november aan de provincie een actieplan op, waar de rol van de provincie en overige stakeholders bij het verduurzamen van de binnenvaartsector beschreven wordt.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00