Beleidsdoorlichting en evaluatie Wet-Suwi

In 2015 voerde Panteia in opdracht van het Ministerie van SZW de beleidsdoorlichting en evaluatie van de Wet structuur en uitvoering werk en inkomen (suwi) uit. De beleidsdoorlichting heeft betrekking op de jaren 2007-2014. Met de beleidsdoorlichting is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het suwi-stelsel beoordeeld conform de doelen van de wet, namelijk: het bieden van bestaanszekerheid aan wie dat nodig hebben en het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Met de beleidsdoorlichting is nagegaan in hoeverre de inrichting, aansturing en uitvoering van de wet-Suwi bijdragen aan de doelen die gesteld zijn.

Voor de beleidsdoorlichting is een uitgebreide documentstudie uitgevoerd. Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met relevante stakeholders.

Er is voor gekozen om de evaluatie te richten op drie specifieke onderdelen van het suwi-stelsel, namelijk de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV ten behoeve van arbeidsmarktbeleid, werkgeversdienstverlening en het werken in één digitaal systeem, de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag (WEU) en digitale dienstverlening.

Voor de evaluaties is uitgebreide desk research verricht, diepte-interviews zijn gevoerd met betrokkenen, er heeft een online enquête plaatsgevonden in het kader van de regionale samenwerking onder betrokken partijen en personen, en er zijn case-studies uitgevoerd in 10 arbeidsmarktregio’s.

Panteia voerde dit onderzoek uit in samenwerking met SEO en Prof. Dr. Willem Trommel.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00